برنامه درسی مقاطع تحصیلات تکمیلی

سرفصل دروس دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری فیزیک به تفکیک گرایش:

گروه فیزیک بنیادی: گروه فیزیک کاربردی و مواد پیشرفته: گروه فیزیک سامانه‌های پیچیده و زیستی:

کارشناسی‌ارشد


برنامه درسی پیشنهادی دانشکده برای همه گرایشها


دروس تخصصی اختیاری گرایشهای مختلف در نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲:
دروس اختیاری مربوط به گرایش خود را در گزارش ۲۷۲ سامانه­ گلستان ببینید. این دروس باید از بین دروس تخصصی اختیاری آن جدول و با توجه به درسهایی که در دانشکده ارائه می­شوند انتخاب شوند. البته این امکان وجود دارد که با موافقت استاد راهنما و اگر هنوز مشخص نیست، مدیر گروه) تا سقف ۶ واحد از دروس اختیاری را از سایر رشته و گرایش­ها انتخاب کنید. 
  • ذرات بنیادی:‌ ذرات پیشرفته ۱، نظریه میدان های کوانتومی ۲، نظریه میدانهای کوانتومی ۳ 
  • گرانش و کیهان شناسی:‌  گرانش ۲، کیهان شناسی ۲       
  • اپتیک و لیزر:‌ اپتیک غیرخطی ۱، اپتیک پیشرفته ۱            
  • فیزیک پلاسما: ‌برهم کنش پلاسما و سطح (قابل اخذ از پژوهشکده لیزر و پلاسما)                
  • فیزیک ماده چگال:‌ نظریه تابعی چگالی و کاربردهای آن، رایانش کوانتومی         
  • فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده:‌ نظریه گراف و شبکههای پیچیده، نظریه میدان آماری


دکتری