سلام!
این صفحه برای درس‌های فیزیک پایه طراحی شده است. برای دسترسی به محتوای درسی گروه مربوط به خود را انتخاب کنید.
​​

 • استاد:

  دکتر سیامک سادات گوشه​​​​​ 


  گروه حل تمرین:
  ​​​​​​
  دکتر عبدالعلی بنی هاشمی
  محمد حسین حکیمی
  آناهیتا عبدالهی
  میثم حسن دوست
   

 • منابع درسی:

  فیزیک دانشگاهی به همراه فیزیک مدرن،  ویرایش15

  ​​​​​​University Physics with Modern Physics, 15th Edition (2019), Global Edition, by Hugh D. Young, Roger A. Freedman

 • برنامه درسی:


 
 • تاریخ های مهم:

  - میان‌ترم اول: 23/8/1401
  - میان‌ترم دوم:3/10/1401
  - پایان  ترم:
​​​​​​
 • تقسیم نمره‌ها:

  - میان‌ترم اول: 15% نمره کل (3 نمره)
  - میان‌ترم دوم: 15% نمره کل (3 نمره)
  - پایان‌‌ترم: 50% نمره کل (10 نمره)
  - حل تمرین: 20% نمره کل (4 نمره)
 • ​​​​​زمان جلسات حل تمرین:

  گروه فیزیک: یکشنبه ساعت 10:30 تا 12 کلاس 5 دانشکده فیزیک
  گروه ریاضی: چهارشنبه ساعت 13:30 تا 15 کلاس 203 دانشکده ریاضی
  گروه علوم کامپیوتر: چهارشنبه ساعت 10:30 تا 12 کلاس 203 دانشکده ریاضی

 • تمرین های تحویلی:

  برای دریافت فایل مربوط به هر سری تمرین، بر روی نوشته‌های آبی رنگ کلیک کنید.
  ​​​​​​- تمرین تحویلی سری 1
 
 • منابع درسی:

فیزیک دانشگاهی به همراه فیزیک مدرن،  ویرایش15​​​

University Physics with Modern Physics, 15th Edition (2019), Global Edition, by Hugh D. Young, Roger A. Freedman

 

 • برنامه درسی:

  Schedule : Introduction (First Day)
  Chapter 2 : Motionalong a Straight Line (3 Sessions)
  Chapter 3 : Motion in Two or Three Dimensions (Two Sessions)
  Chapter 4 : Newton's Laws of Motion (One Sessions)
  Chapter 5 : Applying Newton's Laws (Two Sessions) 
  Chapter 6 : Work and Kinetic Energy (Two Sessions)
  Chapter 7 : Potential Energy and energy Conservation (Two Sessions)
  Chapter 8 : Momentum, Impulse, and Collisions (Three Sessions)
  Chapter 9 : Rotation of Rigid Bodies (Two Sessions)
  Chapter 10 : Dynamics of Rotational Motion (Three Sessions)
  Chapter 11 : Equilibrium and Elasticity (Two Sessions)
  Chapter 13 : Gravitation (Two Sessions)
  Chapter 14 : Periodic Motion (Three Sessions)

   

 
 • برنامه کلاسی:

  گروه 1 : یکشنبه ساعت 13:30 تا 15 کلاس 108
  گروه 2: سه‌شنبه ساعت 13:30 تا 15 کلاس 108
  گروه 3 : چهارشنبه ساعت 13:30 تا 15 کلاس 108
  برای اطلاع از گروه کلاسی خود، روی نوشته‌های آبی رنگ کلیک کنید و در فایل مربوطه شماره دانشجویی خود را پیدا کنید.

 

 • گروه حل تمرین: 
  محمد حسین جلالی
  ارشیا قاسمی 
  زهرا عرب 
  البرز بابا‌ زاده
   
 • منابع درسی:

    مبانی فیزیک ، جلد اول: مکانیک و گرما ، دیوید هالیدی،  ویرایش 11

      Halliday and Resnick's Principles of Physics, 11th Edition, Global Edition, David
Halliday
Robert ResnickJearl Walker, January 2020
 

 • برنامه درسی:

  فصل 1: اندازه گیری (یک جلسه)
  فصل 2: حرکت در امتداد یک خط مستقیم (دو جلسه)
  فصل 3: بردارها (دو جلسه)
  فصل 4: حرکت در دو و سه بعد (دو جلسه)
  فصل 5: نیرو و حرکت 1 (یک جلسه)
  فصل 6: نیرو و حرکت 2 (دو جلسه)
  فصل 7: کار و انرژی   (دو جلسه)
  فصل 8: انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی (سه جلسه)
  فصل 9: مرکز جرم و تکانه خطی (سه جلسه)
  فصل 10: دوران  (دو جلسه)
  فصل 11: غلتش، گشتاور نیرو و تکانه زاویه ای (سه جلسه)
  فصل 14: دما، گرما و قانون اول ترمودینامیک (یک جلسه)
  فصل 15: نظریه جنبشی گازها (یک جلسه)
  فصل 16: آنتروپی و قانون دوم ترمودینامیک (دو جلسه)

 
 • تاریخ های مهم:

  میان ترم : 22/8/1401
 
 • تقسیم نمره ها: 

  میان ترم : 30% نمره کل (6 نمره)
  تبصره : در صورت کسب 90% نمره پایان‌ترم، آزمون پایان‌ترم فقط از بخش دوم خواهد بود.
  - پایان ترم : 50% نمره کل (10 نمره)
  - حل تمرین : 20% نمره کل (4 نمره)
  - مشارکت کلاسی : 2 نمره مازاد

 • زمان جلسات حل تمرین:

  گروه 1 : یکشنبه ساعت 15 تا 16:30 کلاس 102
  گروه 2 : یکشنبه ساعت 15 تا 16:30 کلاس 104
  گروه 3 : سه‌شنبه ساعت 15 تا 16:30 کلاس 102
  - برای اطلاع از گروه کلاسی خود، روی نوشته‌های آبی رنگ کلیک کنید و در فایل مربوطه شماره دانشجویی خود را پیدا کنید.

 • راه های ارتباطی: 

  - ایمیل : m_zibaye@sbu.ac.ir
  تلفن دفتر : 29904249-021